PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Mgr. Alicja Adamusová Rzymanová, advokátka, vystudovala obor Právo na Právnické fakultě Jagellonské univerzity v Krakově v letech 1998-2003. Jako advokátní koncipientka působila v advokátní kanceláří JUDr. Zdeňka Klimeše se sídlem Havířov v letech 2003-2007. Po složení advokátních zkoušek v roce 2007 vykonává činnost jako samostatná advokátka. Od roku 2007 se pravidelně podílí na tvorbě přednášek pro odbornou i laickou veřejnost korespondující s medicínskoprávními, občanskoprávními a trestněprávními tématy s prezentací na seminářích, odborných konferencích a sympóziích v ČR a zahraničí. Od roku 2007 je rozhodcem ve společnosti ČMRS Consulting, s.r.o. – Českomoravská rozhodčí společnost se sídlem ve Vsetíně. Poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Díky znalosti polského jazyka se zaměřuje mimo jiné na zastupování polských klientů na území České republiky (fyzických a právnických osob), a to především v oblastech práva civilního (např. náhrady škody, závazky), obchodního (např. zakládání společností a jejich všestranná právní obsluha) i trestního (např. zastupování poškozených v dopravních nehodách na území ČR, obhajoba v trestním řízení).

Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D. , advokát, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého Olomouc v letech 1995-2001, obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2000-2005. Doktorandské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci absolvoval v roce 2006. Jako advokátní koncipient působil od roku 2005 v advokátních kancelářích se sídlem Havířov, Ostrava a Brno s generální, ale i specializovanou praxí, naposledy u JUDr. Petra Nováka, advokáta se sídlem v Brně. Jako samostatný advokát vykonává činnost od roku 2009. Od roku 2002 je členem České lékařské společnosti JEP, Společnosti medicínského práva, zároveň je členem zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky oboru epidemiologie, právo a sociální lékařství pro studijní program Všeobecné lékařství LF UP Olomouc. Od roku 2002 se pravidelně účastní seminářů, odborných konferencí a sympózií v ČR a zahraničí s přednáškami korespondujícími se soudnělékařskými, medicínskoprávními a trestněprávními tématy. Od téhož roku pravidelně přednáší studentům Lékařské fakulty UP Olomouc předmět soudní lékařství a medicínské právo. Od roku 2007 je rozhodcem ve společnosti ČMRS Consulting, s.r.o. – Českomoravská rozhodčí společnost se sídlem ve Vsetíně. Díky orientaci v lékařském prostředí i znalostem medicíny a medicínského práva se zaměřuje mimo jiné na zastupování klientů (zdravotnických zařízení i fyzických osob) v této oblasti.