ROZHODCI

Advokáti jsou zapsáni do seznamu rozhodců ve společnosti ČMRS Consulting, s.r.o. – Českomoravská rozhodčí společnost se sídlem ve Vsetíně jakožto nezávislí a nestranní rozhodci. Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob projednávání a rozhodování majetkových sporů, které upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodčí řízení je zákonem připuštěná alternativa k rozhodování obecných soudů v majetkových sporech pro fyzické i právnické osoby. Rozhodčí řízení zabezpečované společností ČMRS Consulting, s.r.o. Vám přináší řadu výhod. Je rychlé a po jeho skončení má oprávněná strana ihned v rukou pravomocné rozhodnutí, na jehož základě lze neprodleně zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci.ČMRS Consulting, s.r.o.