PRÁVNÍ SLUŽBY

Obchodní právo:

1. Zakládání obchodních společností a družstev a jejich právní obsluha (změny zápisu v obchodním rejstříku, změny společenských smluv, valné hromady atd.)
2. Obchodní závazkové vztahy (sepis obchodních smluv, sepis žalob a zastupování v soudním i mimosoudním řízení, vymáhání pohledávek atd.)

Občanské právo:

1. věcná práva (vlastnická práva, společné jmění manželů, věcná břemena, zástavní práva atd.)
2. náhrada škody (uplatňování práva, sepis žaloby, zastupování v řízení atd.)
3. dědická práva (uplatňování práva, zastupování v řízení atd.)
4. závazková práva (sepis smluv, posuzování smluv, sepis žalob a zastupování v soudním i mimosoudním řízení atd.)
5. vymáhání pohledávek

Pracovní právo:

1. vznik a skončení pracovního poměru (sepis smluv, výpovědí, dohod o skončení pracovního poměru atd.)
2. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
3. náhrada škody

Trestní právo:

1. právní poradenství
2. obhajoba (sepis řádných a mimořádných opravných prostředků, zastupování v řízení)
3. uplatnění práv poškozeného v trestním řízení včetně zastoupení

Rodinné právo:

1. právní vztahy mezi manželi (úprava výživného, rozvody manželství atd.)
2. právní vztahy mezi rodiči a dětmi (úprava výchovy a výživy, určení rodičovství)
3. práva neprovdaných matek (výživné a náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím)

Správní řízení:

1. zastupování ve správním řízení vč. přestupkového řízení
2. zastupování v řízení katastrálním
3. zastupování v soudním řízení o přezkum správních rozhodnutí

Medicínské právo, právo ve zdravotnictví

1. zastupování zdravotnických zařízení, poradenství, veškeré právní služby pro tato zařízení
2. zastupování v trestním řízení a v řízení o náhradu škody, uplatňování nároků při škodě na zdraví a nároku z titulu ochrany osobnosti
3. mimosoudní uplatňování práv z titulu náhrady škody a ochrany osobnosti.

 

Advokátní úschovy
Ověřování podpisů

 

Výše uvedený seznam má pouze demonstrativní charakter.