Přednášky/publikační činnostPřednášky, postery, publikační činnost

(trestní právo, medicínské právo, občanské právo)


*Die Rechtsmedizinische und bioetische Aspekte der Gerichtsmedizin in der Tschechischen Republik, 11 th International Meeting on Forensic Medicine „Alpe-Adria-Pannonia“, Visegrad, Hungary, 3.-5. May 2002, poster

The poster presentation recapitulates the situation in the Czech region on the field of medical law and ethics after the fall of Middle-European communism.

*Iatropathogenia and sororigenia in Faculty Hospitals in the Czech Republic, 11 th International Meeting on Forensic Medicine „Alpe-Adria-Pannonia“, Visegrad, Hungary, 3.-5. May 2002, poster

The poster presentation recapitulates results of the research on this field, realised in several Faculty Hospitals in the Czech republic, specifies the sororigenic and iatropathogenic impulses, analyzes subjective bad experiences of the patients, quantifies them and shows the ways of their prevention.

*Death of a Hungarian parachutist - forensic and legal consequences. 11 th International Meeting on Forensic Medicine „Alpe-Adria-Pannonia“, Visegrad, Hungary, 3.-5. May 2002, s. 52. Abstrakt, s. 156-158. Proceedings


*Death of a Hungarian parachutist - forensic and legal consequences. 11 th International Meeting on Forensic Medicine „Alpe-Adria-Panonia“, Visegrad, Hungary, 3.-5. května 2002, přednášky


*Zanedbání povinné péče v ošetřovatelství – 43. Májová súdnolékárská konferencia, Slovenská republika, Bratislava, 5/2002, souhrny přednášek

Autoři se zabývali iatrogenním poškozením pacienta ze strany středního zdravotnického personálu, sestavili soubor respondentů a provedli sběr a podrobnou analýzu dat týkající se dané problematiky se zaměřením na právní otázky přiznání omylů či chyby.

*Problematika agresivního chování psychiatrických pacientů na zdravotníky - 43. Májová súdnolékárská konferencia, Slovenská republika, Bratislava, 5/2002, souhrny přednášek.

Autoři se zabývali užitím institutu nutné obrany dle § 13 tr. zákona, případně krajní nouze dle § 14 tr. zákona ve vztahu mezi lékařem (příp. jiným zdravotnickým pracovníkem) a psychiatricky nemocným pacientem. Dále řešili problematiku příčetnosti a nepříčetnosti dospělých psychiatrických pacientů.

*Pochybení v ošetřovatelství – Mezinárodní konference ošetřovatelství v Olomouci – 3.- 4. září 2002


*Medicínsko-právní pohled do traumatologie, I. Česko – Polsko – Slovenské trilaterální sympózium maxillofaciální chirurgie, 15. – 17. 4. 2004, Rožnov pod Radhoštěm


*Iatropatogenie a sororigenie ve fakultních nemocnicích, Pracovní dny soudního lékařství a toxikologie, Praha, 7. října 2004, poster


*Problematika transplantací v ČR – medicínskoprávní pohled, Pracovní dny soudního lékařství a toxikologie, Praha, 7. října 2004, poster


*Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví, Zimní pracovní den soudního lékařství a medicínského práva, 13.1. 2005, Olomouc


*Chyby v souvislosti s lékařskými znaleckými posudky, Mezinárodní kongres forenzních věd (International Congress of Forensic Sciences) 5. sjezd Společnosti soudního lékařství ČLS JEP, 6. sympozium Sternbergovy společnosti, 13.9.- 15.9.2006, přednáška

Autor se zabýval možnými chybami, jež mohou vzniknout v souvislosti se zadáváním, vypracováváním a následným hodnocením znaleckých posudků. Na těchto chybách mohou mít svůj podíl jak přímo orgány činné v trestním řízení, tak i lékaři jako zhotovitelé výše uvedených posudků.

*Kvalifikovaný souhlas, Mezinárodní kongres forenzních věd (International Congress of Forensic Sciences), 5. sjezd Společnosti soudního lékařství ČLS JEP, 6. sympozium Sternbergovy společnosti, 13.9.- 15.9.2006

Autor se zabýval kvalifikovaným souhlasem v ČR, jeho šíří a vývojem v chápání tohoto institutu, i jeho dopady na české zdravotnictví, to vše v souvislostech s právními normami ČR a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Stranou nezůstaly ani návrhy "de lege ferenda", poster.

*Problematika kvalifikace lékařských pochybení - The problems with the classification of medical malpractices, 1st SLOVAK – CZECH SCIENTIFIC CONGRESS OF FORENSIC MEDICINE with international participation, 2. INTERNATIONALES SYMPOSIUM DES OSTEUROPAVEREINS RECHTSMEDIZIN, June 18-21, 2008, Gabčíkovo, Slovakia

The autors deal with the qualification of medical malpractices, that are being judged esspecialy in cases, when the discontent patient (harmed one), with submit a legal notification to the criminal court. The result of such a criminal legislative procedur is however often unpredictable. Medical doktor is often being penalized for an unintentional mistake. This would include conciencious and unconciencious negligence. On contrary serious negligences remain very often unpunished, irrespective of the results of expertize.

*Medicínské právo - úvod, Přednáškový večer spolku lékařů v Olomouci, Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP Olomouc, 24.9.2008, Olomouc


*Problematika zostřené trestní represe orgánů činných v trestním řízení vůči lékařům (§207 tr. zákona), Přednáškový večer spolku lékařů v Olomouci, Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP Olomouc, 24.9.2008, Olomouc


*Právní odpovědnost lékaře de lege lata a de lege ferenda, Nitrianské súdnolekárske dni, 12.-14.11. 2008, Slovenská republika, Kaštiel Mojmírovce


*Hluboká žilní trombóza v ordinaci rehabilitačního lékaře – popis tří případů. Právní odpovědnost při zajišťování návazné zdravotní péče, XVI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny Luhačovice, 15. – 16. 5. 2009

Autoři se zabývali problematikou právní odpovědnosti lékaře v případě, že lékař bez náležité erudice v angiologii (ortoped, chirurg) pacienta odešle k rehabilitační léčbě, neboť neshledává příznaky hluboké žilní trombózy. Lze v těchto případech spoléhat jen na posouzení odesílajícím lékařem? Autoři se dále zamýšlí nad nutností pomýšlet na hlubokou žilní trombózu u pacientů odesílaných k rehabilitaci a zdůrazňují nezastupitelnou roli lékaře v rehabilitačním týmu, zejména s ohledem na možné komplikace – akutní plicní embolizaci a chronický posttrombotický syndrom. Ve dvou případech bylo před vyšetřením rehabilitačním lékařem provedeno kontrolní vyšetření ortopedem (pacientka po operaci hallux valgus, Austin OT) resp. chirurgem (pacientka s parciální rupturou caput longum m. bicipitis femoris). Nicméně až rehabilitační lékař vzhledem ke klinickému nálezu vyjádřil suspekci na hlubokou žilní trombózu, která byla následně potvrzena duplexním sonografickým vyšetřením. Ve třetím případě (pacientka s lumboischiadickým syndromem, gonartrozou) byla hluboká žilní trombóza diagnostikována až v průběhu rehabilitační léčby, odeslání k akutnímu cévnímu vyšetření předcházelo zhoršení bolestí dolní končetiny s maximem v lýtku a mírný otok dolní končetiny.

*Problematika trestní represe orgánů činných v trestním řízení vůči lékařům, Právní a forenzní problematika ve zdravotnictví, celodenní konference pro lékaře a zdravotnické pracovníky zaměřená na problematiku právní odpovědnosti lékaře, součinnost lékařů s PČR, právní ochranu zdravotníků, 22.5.2009 Vsetín

Autoři se v přednášce pokusili odhalit střet mezi medicínou a právem a všímají si i stupňujících tendencí kriminalizovat zdravotnické pracovníky a jejich příčin. V případě trestněprávní odpovědnosti zdravotnického pracovníka se zabývají zejména podmínkami vzniku trestněprávní odpovědnosti, jednotlivými formami zavinění, dále i trestnými činy přicházejícími v úvahu při výkonu zdravotnické činnosti.

*Právní odpovědnost zdravotnického pracovníka, Odborný lékařský seminář, NsP Karviná-Ráj, p.o., 12. listopadu 2009, Karviná

Autoři se zabývali zejména podmínkami vzniku trestněprávní odpovědnosti, jednotlivými formami zavinění, dále i trestnými činy přicházejícími v úvahu při výkonu zdravotnické činnosti včetně nejčastějšího TČ ublížení na zdraví z nedbalosti a TČ neposkytnutí pomoci s dostatečným nástinem historického vývoje právní úpravy této problematiky s přihlédnutím k novému trestnímu zákoníku. Z oblasti občanskoprávní odpovědnosti si autoři všímají otázky náhrady škody a náhrady nemajetkové újmy v řízeních o žalobách na ochranu osobnosti a problematiky znaleckých posudků. Stranou nezůstane „právní sebeobrana“ zdravotnického pracovníka v návaznosti na problematiku zdravotnické dokumentace, znaleckých posudků jejich interpretace a možných chyb, jež mohou vzniknout v souvislosti se zadáváním, vypracováváním a následným hodnocením znaleckých posudků v trestněprávních a občanskoprávních kauzách. Na těchto chybách mohou mít svůj podíl zadavatelé - orgány činné v trestním řízení, resp. soud, jakož i lékaři jako zhotovitelé výše uvedených posudků.

*Chyby při poskytování zdravotnické péče - využití poznatků u jednání znaleckých komisí, Odborný lékařský seminář, NsP Karviná-Ráj, p.o., 12. listopadu 2009, Karviná

Autoři se zabývají nejčastějšími chybami při výkonu lékařského povolání s dělením na chyby v diagnóze, diagnostických úkonech, terapii, farmakoterapeutické chyby a chyby v preventivní péči. Autoři se dále podávají výklad obtížně uchopitelných pojmů „lege artis“, non lege artis“ a výkladově i obsahově problematického „vitium artis“. Autoři se pokusili popsat obsah těchto termínů, hlavní rozdíly mezi nimi a rozdíl v chápání těchto pojmů medicínskou a právnickou obcí. Rovněž porovnávají starou a novou úpravu vyhlášky MZ o znaleckých komisích, zabývají se rozdíly mezi znaleckou činností znalců a činností znalecké komise a hodnotí přínos výstupů ze znaleckých komisí v různých typech řízení.

*Kazuistiky a jejich řešení, Odborný lékařský seminář, NsP Karviná-Ráj, p.o., 12. listopadu 2009, Karviná

Autoři představili v návaznosti na trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost zdravotnického pracovníka vybrané modelové příklady, „kazuistiky“, vycházející z každodenní praxe lékařů znalců a advokátů, jakým způsobem orgány činné v trestním řízení a soud posuzují a hodnotí správnost či nesprávnost postupu lékaře.

*Kazuistiky a jejich řešení, Odborný lékařský seminář, NsP Karviná-Ráj, p.o., 24. února 2010, Karviná

Autoři představili v návaznosti na trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost zdravotnického pracovníka vybrané modelové příklady, „kazuistiky“, vycházející z každodenní praxe lékařů znalců a advokátů, jakým způsobem orgány činné v trestním řízení a soud posuzují a hodnotí správnost či nesprávnost postupu lékaře.

*Trestní odpovědnost zdravotnického pracovníka - konference pro pracovníky nelékařských oborů, 20. dubna 2010, Karviná

Autoři se zabývali zejména podmínkami vzniku trestněprávní odpovědnosti a trestnými činy přicházejícími v úvahu při výkonu zdravotnické činnosti s příslušnými kazuistikami, a to s přihlédnutím k novému trestnímu zákoníku. Stranou nezůstaly ani otázky problematiky právní odpovědnosti při práci lékařského týmu či týmu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků (vztah mezi lékařem a všeobecnou zdravotní sestrou či jiným specializovaným nelékařským pracovníkem).

*Trestní odpovědnost zdravotnického pracovníka - konference pro pracovníky nelékařských oborů, 27. dubna 2010, Frýdek-Místek

Autoři se zabývali zejména podmínkami vzniku trestněprávní odpovědnosti a trestnými činy přicházejícími v úvahu při výkonu zdravotnické činnosti s příslušnými kazuistikami, a to s přihlédnutím k novému trestnímu zákoníku. Stranou nezůstaly ani otázky problematiky právní odpovědnosti při práci lékařského týmu či týmu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků (vztah mezi lékařem a všeobecnou zdravotní sestrou či jiným specializovaným nelékařským pracovníkem).

*Právní odpovědnost lékaře pod drobnohledem, vědomě nepravdivý znalecký posudek, Banskobystrické súdnolékarské dni, 2. – 3. červen 2010, Mýto pod Ďumbierom, Slovensko

Autoři se zabývají právní odpovědností zdravotníka a znalce v jedné osobě se zaměřením na trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku – ust. § 346 tr. zákoníku. Hlava 10 zvl. části – Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Vysvětlují pojmy nepravdivý, zkreslený a neúplný znalecký posudek. Rovněž poukazují na možné chyby, jež mohou vzniknout v souvislosti se zadáváním, vypracováváním a následným hodnocením znaleckých posudků. Na těchto chybách mohou mít svůj podíl jak přímo orgány činné v trestním řízení, tak i lékaři jako zhotovitelé výše uvedených posudků.

*Interpretace nezdaru a pochybení v chirurgických oborech, II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství "Nezdary a rizika v chirurgických oborech", 2. – 3. září 2010, Zámek Mikulov

Autoři se zabývali případy trestních oznámení na lékaře, zhotovitele znaleckých posudků a všímali si vzrůstající tendence kriminalizace znalců.

*"Vitium artis" - hodnocení některých nezdarů v chirurgii, III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství "Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat", 1. - 2. září 2011, Mikulov


*Medicínskoprávní spory - problematika zjišťování skutkového stavu postupu lékařů se zaměřením na znalecké dokazování, III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství "Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat", 1. - 2. září 2011, Mikulov


*Medicínskoprávní spory – problematika zjišťování skutkového stavu postupu lékařů se zaměřením na znalecké dokazování , 3. slovensko-český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, 25. - 27. dubna 2012, Košice


*Vznik právní odpovědnosti lékaře, 30. května 2012, Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra, Holešov


*Vybraná soudnělékařská kazuistika, 30. května 2012, Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra, Holešov


*"Lege artis" – ve světle nového zákona o zdravotních službách, IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství "Polytrauma a komplikace v chirurgické péči", 26. – 27. září 2012, Mikulov


*"Lege artis" – ve světle nového zákona o zdravotních službách, 19. prosince 2012, Olomouc


*"Lege artis" a právní odpovědnost lékaře ve světle nového zákona o zdravotních službách, 19. prosince 2012, Olomouc


Seznam publikovaných článků

*TRANSPLANTACE

Acta iuridica Olomucensis, č.4/2006, vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, © K. Adamus

*THE POSITION OF A DOCTOR IN CASES OF VIOLENCE ATTACK COMMITED BY A PATIENT FROM THE POINT OF VIEW OF JURISTIC THEORY

1 Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2006, 150(2):1–X.© K. Adamus
Key words: Violent attackt/Assault/Necessary self-defence and extreme emergency (necessity)/Sane patient/Insane patient

*MEDICÍNSKOPRÁVNÍ SPORY – PROBLEMATIKA ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTKOVÉHO STAVU POSTUPU LÉKAŘŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ZNALECKÉ DOKAZOVÁNÍ

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae, November 2012-ISSN 1338-4589