Právní odpovědnost zdravotnického pracovníka

K. ADAMUS, S. LOYKA, A. ADAMUSOVÁ RZYMANOVÁ: Právní odpovědnost zdravotnického pracovníka, Odborný lékařský seminář, NsP Karviná-Ráj, p.o., 12. listopadu 2009, Karviná

Autoři se zabývali zejména podmínkami vzniku trestněprávní odpovědnosti, jednotlivými formami zavinění, dále i trestnými činy přicházejícími v úvahu při výkonu zdravotnické činnosti včetně nejčastějšího TČ ublížení na zdraví z nedbalosti a TČ neposkytnutí pomoci s dostatečným nástinem historického vývoje právní úpravy této problematiky s přihlédnutím k novému trestnímu zákoníku. Z oblasti občanskoprávní odpovědnosti si autoři všímají otázky náhrady škody a náhrady nemajetkové újmy v řízeních o žalobách na ochranu osobnosti a problematiky znaleckých posudků. Stranou nezůstane „právní sebeobrana“ zdravotnického pracovníka v návaznosti na problematiku zdravotnické dokumentace, znaleckých posudků jejich interpretace a možných chyb, jež mohou vzniknout v souvislosti se zadáváním, vypracováváním a následným hodnocením znaleckých posudků v trestněprávních a občanskoprávních kauzách. Na těchto chybách mohou mít svůj podíl zadavatelé - orgány činné v trestním řízení, resp. soud, jakož i lékaři jako zhotovitelé výše uvedených posudků.