Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas

Kromě odměny za právní zastoupení náleží advokátovi náhrada hotových výdajů ve smyslu ust. § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění. Jedná se především o soudní či správní poplatky, které za klienta zaplatí, dále cestovní výdaje, náklady na vypracování znaleckých posudků nebo překladů, vyhotovení opisů a fotokopií. Náhradu výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné je účtována paušální částkou podle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve výši 300,- Kč na jeden úkon právní služby. Advokátovi dále náleží náhrada za promeškaný čas ve smyslu ust. § 14 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, tedy při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět, a za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut. Není-li dohodnuto jinak, náhrada činí 100,- Kč za každou i jen započatou půlhodinu.